سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حبیب کراری – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، شرکت ایران خودرو
ولی اله براتلو – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، شرکت ایران خودرو
سیدصادق هاشمی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، شرکت ایران خودرو

چکیده:

از منظر مدیریت دانش محور، هدف داده کاوی، کشف دانش سازمانی پنهان در اطلاعات خام جهت استفاده بهینه از فرصتهای بهبود در مسیر پ یش روی سازمانها می باشد . از سوی دیگر، هدف طراحی مجدد فرآیندهای کسب و کا ر(BPR) رسیدن به درجه بالایی ازبهبود در سیستمها و روشهای در حال کار در یک سازمان می باش د. برای دستیابی به این هدف، تاکنون، متدولوژیهای متعددی توسط متخصصین ذیربط توسعه یافته است . اما با این وجود، فعالیتهای انجام شده در این راستا در بسیاری از موارد منجر به موفقیتهای مدنظرازBPR نگردیده اس ت. در مقاله حاضر، در راستای کمک به نیل به موفقیت در این فرآیند، کاربرد تکنیکهای داده کاوی در استخراجدانش پنهان در انبوه داده ها و اطلاعات در حال نگهدا ری در سازمانها جهت پشتیبانی از این فرآیند مورد بررسی قرار گرفته و چارچوبهایی کاربردی جهت هم افزایی این رویکردها ارائه گردیده است.