سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود پری آذر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر
محمدسعید زائری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر
جمال شهرابی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

امروزه به د لیل وجود پیچیدگی و ت غییرات مداوم سازما ن ها ، نیاز به استفاده از ابزارها ی دقیق و نوین در اجرای استراتژیهای نگهداری و تعمیرات ضروری به نظر می رس د. پیشرفت های بشر در چند دهه اخیر در زمینه جمع آوری و ذخیره نتایج و داده ها باعث شده است که سازمانها حجم عظیمی از داده های مرتبط با نگهداری و تعمیرات را در اختیار داشته باشند . نکته مهم در این پایگاه داده، اطلاعات و دانشی است که از آن استخراج می شود و نیاز به ا ستفاده از روش های هوشمند و ساختارمند وجود دارد . داده کاوی یک رشته علمی جدید در زمینه بازیابی اطلاعات از پایگاه داده ها می باشد. طراحی مدله ای تو صیفی، تشریحی، پیش بینی و کنترلی با بهره گیری از روشهای ن وین داده کا وی تس هیل گردی ده اس ت. ای ن تکنیکها با کاربرد وس یع و با شناخت عوامل موثر بر وقای ع، امکان تحلیل، برنامه ریزی ،کنترل و نظارت هدفمن د را میسر می سا زند. این مقاله با توجه به روند سریع رشد این تکنیکها در کشورهای توسعه یافته در سالهای اخی ر، به تش ریح مزای ا و دستاورده ای بکارگیری آن در مدیریت نگهداری و تعمیرات می پردازد.