مقاله کاربرد روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) در مکان يابي جايگاه دفن پسماند شهر سمنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در سلامت و محيط ايران از صفحه 276 تا 283 منتشر شده است.
نام: کاربرد روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) در مکان يابي جايگاه دفن پسماند شهر سمنان
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسماند
مقاله مکان يابي
مقاله مدل سلسله مراتبي
مقاله GIS
مقاله سمنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پناهنده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ارسطو بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: قويدل آريامن
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مکان يابي جايگاه هاي مناسب دفن پسماند از اقدامات مهم در فرايند مديريت جامع پسماندهاي جامد شهري است. در فرايند مکان يابي مي بايست معيارهاي مختلفي مورد ملاحظه قرار گيرد، بنابراين کاربرد روش هايي که قادر به تامين معيارهاي مورد نظر باشند، ضروري است. بدين منظور در بررسي حاضر ابزار GIS و مدل تحليل سلسله مراتبي (AHP) مورد استفاده قرار گرفته است.
روش بررسي: در اين راستا نخست از هر يک از فاکتورهاي موثر اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي نقشه سازي به عمل آمد و در مرحله بعد هر يک از لايه هاي تهيه شده رتبه بندي گرديد، به صورتي که رتبه هاي پايين بيانگر عدم تناسب و يا تناسب کم تر و رتبه هاي بالا بيانگر تناسب بيشتر بودند.
يافته ها: ادغام نقشه هاي رتبه بندي شده با لحاظ وزن هاي به دست آمده در فرايند AHP، محدوده مورد مطالعه را به پهنه هايي در غالب نامناسب، مناسب و بسيار مناسب تفکيک نموده است.
نتيجه گيري : پهنه هاي داراي قابليت بسيار مناسب مي تواند در اولويت اول تصميم گيري قرار گرفته و در صورت لزوم مکان هاي مناسب نيز مي تواند در توسعه آتي در دستور کار قرار گيرد.