سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
حسن توحیدی – مربی ، سقز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
فرشید اله کرمی – دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ایران، تهران
مریم قصاب زاده سریزدی – استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پژوهشکده فناوری خودرو

چکیده:
دراین پژوهش، رفتار کمانش محوری پوسته مخروطی ناقص مورد بررسی قرار می گیرد. فرض می شود خواص مواد به طور پیوسته در راستای ضخامت براساس قانون توانی توزیع کسر حجمی تغییر کند. معادلات حاکم براساس تئوری کلاسیک و با استفاده ازمعادله انرژی پتانسیل کل بدست می آیند و سپس با بکارگیری روش ریتز حل شده و بارهای کمانشی بحرانی برای پوسته مخروطی همسانگرد و مدرج تابعی با در نظر گرفتن شرایط مرزی از نوع تکیه گاه ساده در دو انتها محاسبه می شوند. به منظور بررسی صحت نتایج بدست آمده در این پژوهش نتایج حاضر با نتایج حاصل از تحلیل المان محدود به کمک نرم افزار انسیس و کارهای دیگران مقایسه شده است. این مقایسه نشان می دهد اختلاف بین نتایج ناچیز است. همچنین تاثیر شاخص کسر حجمی و پارامترهای هندسی پوسته مخروطی ناقص بر روی بار بحرانی کمانش مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج بدست آمده نشان می دهند که بار کمانش پوسته های مخروطی مدرج تابعی در مقایسه با پوسته های همسانگرد با شرایط وخصوصیات یکسان، مقادیر بزرگتری را به خود اختصاص داده اند.