سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بهمن بهزادی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، خیابان آزادی، تهران،ا
سیروس قطبی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، خیابان آزادی، تهران،ا
آمپارو گالیندو – گروه مهندسی شیمی و صنایع شیمیایی، ایمپریال کالج لندن، لندنSW7 2AZ انگلست

چکیده:

روش بهینه سازی سیمپلکس تغییر یافته جهت اعمال روش شبیه سازی عملیات حرارت ی (Simplex SimulatedAnnealing) بعنوان روش به ینه سا زی فرا گیر (Global) بر ای ت عیین پارامتر ه ای یک معادله حالت از نوعSAFT- VRبکار برده شده است و با دو روش متداول ب هینه سازی موضعی (Local) یعن ی س یمپلکس و BFGSمقای سهگردیده اس ت. سیستمهای مطالعه شده شامل حلال های خالص و محلول های الکترولیتی آبی می باشند. مشاهده شده است که روش فراگ یر بهت رین مقا دیر تابع هدف را در اغلب موارد حاصل مینماید و پارامترهای حاصل نی ز از لحاظ فیزیکی قابل تو جیه و منطبق با روند قابل پیش بینی تئو ریک میباشند، که م ؤید فرا گیر بودن ب هینه سا زی است. با مشاهده روند پارامترها ی حاصل میتوان ارتباط کیفی بینپارامترها رامشخص نمود و برای این امر رابطه ای نیز جهت ساده ساز ی مدل ارائه گرد یده اس ت. اما ع لیرغم نز دیکی نت ایج حاصل از د و روش موضعی، هیچ روند کیفی برای پارامترهای حاصل قابل مشاهده نیست.