سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش سراسری کاربرد روشها و فناوریهای نوین در علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدکاظم حفیظی – دانشیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
بابک عصارزادگان – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

روش قطبش القایی طیفیSIP) روش نسبتاً جدید در اکتشافات ژئوفیزیکی میباشد. این روش مقاومت مختلط ظاهری را در طیفوسیعی از فرکانس 10-2-10 2Hz) اندازه گیری می کند که برای مشخص شدن پارامترهای طیفی و توزیع فضایی ساختارها استفاده می گردد. براین اساس نام دیگر برای این روش، مقاومت ویژه مختلطCR)می باشد. سه پارامتر اصلی بارپذیریm) ثابت زمانی و وابستگی فرکانسیc) که در حوزه فرکانس و در حوزه زمان با روشهای مختلف وارون سازی قابل استنتاج هستند در این مطالعه نقش مهمی اجرا مینمایند. ثابت زمانی ظاهری a می تواند مستقیماً در شناخت زنارهای قابل پلاریزه با توجه به ساختمان آنها مورد استفاده قرار گیرد. کانسارهایی که در عمق بالا دفن شده و با روش های متداولIP بی هنجاری واضحی ندارند، با استفاده از ثابت زمانی قابل تشخیص هستند. لذا ثابت زمانی یک پارامتر اصلی در روشSIP حساب می آید.وابستگی فرکانسی ظاهری ca نیز تشخیص تمرکز محلی زنارهای معدنی و تشخیص نوع کانسار کارا می باشد