سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید هادیلو – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
محمد رداد – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
محمدعلی ریاحی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

همواره درنقاط مختلف جهان پدیده ای تحت عنوان فروچال وجود داشته که گهگاهخسارت جانی و مالی را به بار اورده است. در راستای مطالعاتی که درمورد فروچال ها انجام شده روش های ژئوفیزیک نقش کلیدی داشته اند. لرزه نگاری شکست مرزی روشی است که می تواند با تعیین دقت وضعیت لایه های زیر سطحی و ساختار زمین شناسی محیط موردمطالعه، به لحاظ کیفی و کمی بترتیب درمقیاس های زمانی و مکانی تعیین احتمال رخداد فروچال را ممکن می سازد. روش تعمیم زمان دو جانبه (GRM) توانایی تعیین دقیق حد سرعت امواج لرزه ای در لایه ی نمکی و تشخیص مرز نمک آبرفت که محل مناسبی برای ایجاد فروچال ها است را ممکن میسازد. دراین مقاله ابتدا طراحی پروفیل های لرزه نگاری به منظور تعیین نواحی فروچال ارائه شده و روی یکی ازمناطق پر خطر درمخروط افکنه ها و رسوبات غیر فشرده مورد مطالعه قرار گرفته است.