سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش سراسری کاربرد فناوریها و روشهای نوین در علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بابک رجبی نسب – کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف معدن
محمد صیدی جوقان – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی،
مجید غیاثی – کارشناس مهندسی اکتشاف معدن

چکیده:

روش های آماری چند متغیره امکان آنالیز همزمان چندین متغیر را فراهم نموده و در نتیجه ریسک وابسته به تصمیم گیری از نتایج حاصل از این روش ها به مقدار زیادی کاهش می یابد. ناحیه اکتشافی مورد مطالعه در 120 کیلومتری شهر زاهدان قرار دارد. نفوذ توده های نیمه عمیق مونزودیوریتی و دایک های دیوریتی در سکانس رسوبی این منطقه، سبب گسلش و دگرسانی گرمابی گسترده ای شده است. تعداد 669 نمونه در یک شبکه منظم ازرخنمون های این محدوده برداشت گردید. نمونه ها به روشICP-MSو برای عناصرZn ,W ,Te ,Sn ,Sb ,S ,Pb ,Mo ,Fe Cu ,Cd ,Bi ,Be ,As ,Agآنالیز و غلظت عنصرAu با استفاده از روششعله سنجیFA) مشخص شد. پردازش اولیه داده ها نشان دهنده غنی شدگی رخنمون های سنگی این محدوده نسبت به برخی از عناصر می باشد. به کمک آنالیز خوشه ایHC) مهمترین همبو دهای عنصری مشخص گردید. با استفاده از آنالیزمولفه های اصلیPCA)مهمترین ناهنجاری ها در مولفه اولPC1شناسایی و با رسم نقشه این متغیر، موقعیت مناطق امید بخش مشخص شد. با مقایسه سطح فرسایش کنونی نسبت به سطح کانی سازی احتمالی، اهمیت این ناهنجاری ها بررسی و مستعد ترین مناطق جهت ادامهعملیات اکتشافی معرفی شد