سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم خودی – وزارت نیرو، شرکت مشانیر جمهوری اسلامی ایران
آزاده ضیایی – وزارت نیرو، شرکت مشانیر جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

افزایش جمعیت و تقاضای روزافـزون انـرژی، ایجـاد تبعـات زیست محیطی مصرف انرژی فسیلی و رو به زوال بودن منابع آن، ضرورت استفاده از منابع تجدیدپذیر ( باد، خورشید، زمین گرمایی، زیست تـوده، برقـابی و ..) را دوچنـدان مـی نمایـد . اســتفاده از GIS بــه عنــوان ابــزار مــدیریتی در برنامــه ریــزی، سیاست گذاری و مدیریت استفاده از انرژی های تجدیدپـذیر ( با توجه به ماهیت مکانی و جغرافیـایی پدیـده هـای طبیعـی مانند آب، باد، خورشید، زمین گرمایی و ..) در روند دسـتیابی به توسعه پایدار و امنیت انرژی کشور ضـروری بـه نظـر مـی رسد . در این مقاله کاربرد GIS در زمینـه مـدیریت اسـتفاده از انواع انـرژی هـای تجدیدپـذیر، مکانیابی،ضـرورت اسـتفاده، سامانه های پشنیبان تصمیم گیری و … با توجه به کمبود منـابع اطلاعاتی در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .