سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرهاد جاوید – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه صنعتی شریف
آرمان پازوکی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی شریف
آریا الستی – دانشیار – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این م قاله، نخست بـه معرفـ ی مختـصر روش تفاضـل محـدود بـرا ی حـل معادلات با مشتفات جزئ ی ، مورد استفاده در دینامیـک سـیالات محاسـبات ی،CFDبـه جـا ی 2 ، پرداخته ایم . سپس با استفاده از توابع تخمین زننده فاز یمعادلات تفاضل محدود دقیق، روش جدید ی به منظور کاهش تعداد تکرارهـا ارائه نمودهایم . استفاده از این روش در حل معادلات نشان م یدهد علـی رغـم کـاهش تعـداد تکرارها تا رسیدن به پاسخ مناسب، در زمان انجام محاسبات تغییر محـسوس ی ایجاد نمیشود . به همین منظور در انتها با ترکیب این روش با روشهای چند شبکهای در CFD ، الگوی جدیدی برا ی کاهش زمان و تعداد محاسـبات لازم تا رسیدن به جواب نهایی بهدست میآید