سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داود فراوش – دانشجوی کارشناسی ارشد مخازن هیدروکربوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

چکیده:

شبکه های عصبی مصنوعی براساس سیستم عصبی بدن انسان ساخته شده ان د. این شبکه ها قادرند روابط بین ورودی ها و خروجی ها را تشخیص دهند و پس از آموزش مناسب، با استفاده از ورودی های جدید، خروجی مناسب را تخمین بزنند. متداول ترین الگوریتم استفاده شده جهت آموزش شبکه های عصبی چند لایه پیش خور ، روش پس انتشارBP) می باش د. این شبکه ها بیشترین کاربرد را در حل مسائل فنی – مهندس ی از جمله تخم ین پارامترهای مختلف مخازن نفت و گا ز دارا می باشن د. یکی از پارامتره ای مهم در مهند سی نفت، ت عیین میزان تراو ایی می باش د. در این تح قیق س عی شد تا با استفاده از الگو ریتم پس انتشار خطا، میزان تراو ایی و د بی عبو ری در سنگ های شکاف دار و بدون شکاف تخ مین زده شود و سپس جهت برر سی کار ایی این شبکه، مقا دیر تخ مین زده شده با مقادیر آزمایشگاهی مقایسه شد