سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی یعقوبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
فاطمه موحدی راد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
شیرین ارباب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

هدف ارائه یک سیستم فازی است که با گردآوری داده های حاصل از یک نظرسنجی و همچنین تجربیات علمی بدست آمده در یک فرآیند آزمایشگاهی، تحلیل محتوی پروسه مربوطه را با پایگاه داده و دانش فازی انجام دهد. این کار با استفاده از تکنیکهای مبتنی بر منطق فازی بهمنظور تحلیل نتایج حاصل از نظر سنجی های چند گزینه ای، طراحی و پیاده سازی می گردد. پایگاه داده از فازی سازی وتبدیل مدل رابطه ای استاندارد به مدل رابطه ای فازی ایجاد می شود. قوانین موجود در پایگاه دانش، فنون تجربه شده در کار وعملیات واقعی به زبان طبیعی و به شکل قواعد اگر- آنگاه فازی می باد. در اینجا یک سیستم تحلیل ویژگیهای فردیPersonality Analysis) PA ) شایستگی افراد مختلف در پاسخ دهی به هر سؤوال را تعیین و در تحلیل و امتیاز دهی پاسخها بکار می گیرد. در سیستم دیگری نیز به نام سیستم تحلیل اعتبارValidity Analysis) VA ) اعتبار کلی یک پاسخنامه از طریق مشخص کردن میزان تناقص در پاسخهای داده شده به سئوالهای مشابه، تعیین می ود. در این تحقیق نظر سنجی های انجام شده بر روی آزمایشگاه های پزشکی مورد تحلیل قرار گرفته است که پس از اعمال این دو سیستم به طور جداگانه و همچنین به صورت همزمان نتایج با روش معمول مقایسه گردیده است.