سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدجعفر گلستانه – شرکت لوله و تجهیزات سدید
فرزاد امیری – دانشگاه آزاد کرمانشاه
حسن مسلمی نائینی – دانشگاه تربیت مدرس
بهمن محسن زادگان – شرکت لوله و تجهیزات سدید

چکیده:

یکی از آخرین فناوریهای اطلاعات در زمینه تحول سـازمانها ، برنامـه ریـزی منـابع سـازمان یـا Enterprise Resources Planningمعروف به ERP در تمام مراحل فعالیتهای یک سازمان یا بنگاه اقتصـادی IT است . هدف اصلی در این فناوری ، نفوذاست تا منابع مختلف با یکدیگر و رعایت تبادل منطقی بین هم ، خروجی های یکپارچه ای ارائه کنند .
ERP از یک فناوری صرفا برای سازمانهای تولیدی به فن آوری قابل اسـتفاده توسـط دیگـر گـروه هـا ی اقتصـادی از جملـهخدمات ، بیمه ، مالی ، ارتباطات و امثال آنها تبدیل شده است . این نوع مـدیریت از طریـق اتومـات و یکپارچـه کـردن فرآینـدها و درنتیجه بالا بردن کارایی و بهره وری سازمان و افزایش رضایت و ارزش مشتری انجام می گیرد .ERPیک سیستم نرم افزاری است که از ماژولهای مختلف تهیه شده است . ERP با ساختار ماژولی قادر است با سیسـتمهایقدیمی و سنتی سازگار شود . برخی از ماژولهای استاندارد دراین سیستم عبارتند از مـالی ، فـروش و توزیـع ، تولیـد ، منـابع انسـانی ، نگهداری و تعمیر . این ماژولها از سیستم ها و زیر سیستمهایی تشکیل یافته اند مثلا از جمله سیستمهای متعلق به ماژول نگهداری و تعمیر عباتند از " پیشگیری حوادث و توقفها " و " مدیریت و پی گیری تعمیر و نگهداری تجهیزات و قطعات " . مدیریت خطوط لوله انتقال نفت و گاز در زمینه های مختلف از سفارش تا نصب و نگهداری نیازمند یک سیستم یکپارچه است که می تواند با استفاده از ماژولهای مربوطه از ERP بهینه گردد . از فوائد بکارگیری این سیستم در مدیریت خطوط لوله مـی تـوان به مواردی چون افزایش کارایی، کاهش تاخیرات و سیکلهای زمانی اجرای سفارشات و بهینه سازی ظرفیت منابع تولید و خـدمات اشاره نمود . کاربرد این سیستم در مدیریت خطوط لوله می توانـد مزایـایی چـون یکپـارچگی بی شـ تر در توزیـع اطلا عـات دقیـق از عملکردهای مختلف برای اتخاذ بهتر و به موقع تصمیمات، افزایش توان پاسخ دهی سـریع و خـدمات بیشـتر بـه مشـتری، افـزایش ارزش سهام،کاهش در هزینه های پنهان، سازگاری و چابکی در تمام عملکردها در زنجیره جریان فعالیتها داشته باشد . همچنین با پیاده سازی این سیستم در مدیریت خطوط لوله می توان به مواردی چون یکپارچه سـازی اطلاعـات مـالی ، یـک
پارچه سازی اطلاعات سفارشات، استاندارد سازی و سرعت در فرآیندهای کاری، کاهش زمان انبارداری و استاندارد سازی اطلاعات منابع انسانی در امور مربوطه دست یافت .