سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس بررسی منابع آب استان کرمانشاه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیددادوش هاشمی – معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه
مژگان نمکیان – کارشناس استانداری کرمانشاه
ارسلان حیدری – کارشناس ارشد GIS استانداری کرمانشاه
مسلم حدیدی – کارشناس جهاد دانشگاهی کرمانشاه

چکیده:

یکی از علوم موثر در زمینه مطالعات محیط زیست و علوم زمین، استفاده از سامانه اطلاعات مکانی GIS)است که در برآورد دقیق پارامترهای هواشناسی و آب سنجی حوضه های آبریز بسیار مفید می اشد. در این تحقیق به عنوان نمونه،مطالعات هواشناسی و اقلیم شناسی حوضه کیلانبر در محیطGISانجام شده است. با استفاده از نقشه های توپوگرافی رقومی با مقیاس 1:25000 ، مدل رقومی ارتفاعDEM) با استفاده از روش درونیابیIDW و با کمک نرم افزار ARC GISبرای حوضه مورد مطالعه ایجاد گردید. با توجه به اینکه بین بارندگی و ارتفاع رابطه مستقیمی وجود دارد، بطوریکه با افزایش ارتفاع میزان بارندگی نیز افزایش پیدا می کند، منحنی ارتفاع-بارندگی رسم و رابطه بین آنها استخراج گردید. سپس جهت بسط این رابطه به کل منطقه و بدست آوردن بارش در هر نقطه، ازDEMمنطقه استفاده گردید و مدل رقومی بارش حاصل گردید. برای تهیه مدل رقومی دما ، نیز از رابطه بین دما و ارتفاع استفاده گردید و مدل رقومی دما برای حوضه بدست آمد. در مورد تبخیر، رابطه آن با دما استخراج و بر روی مدل اعمال گردید. رابطه بین رطوبت و تبخیر نیز بدست آمد. بر اساس این رابطه، با افزایش تبخیر در منطقه میزان رطوبت نیز با آهنگ خاصی افزایش می آید. با اعمال رابطه فوق بر روی مدل رقومی تبخیر، مدل رقومی رطوبت نیز ایجاد گردید. از روی مدل های تهیه شده، حداقل، حداکثر و میانگین کل هر پارامتر استخراج گردید. در نهایت با استفاده ازDTM و DPM و نیزنمودار اقلیم نمای دومارتن، اقلیم منطقه مورد مطالعه تعین گردید. برآورد پارامترهای فوق در محیط GISعلاوه بردقت و سرعت بیشتر، امکان ارزیابی و کنترل نتایج نیز ساده تر می گردد