سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش GIS شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصطفی طالشی – دکتری جغرافیا و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
مصطفی امیرفخریان – کارشناس ارشد پژوهشی جهاد دانشگاهی مشهد

چکیده:

یکی از دلمشغولیهای برنامه ریزان شهری در فضاهای شهری بویژه کلانشهرهای کشور طراحی و مکانیابی فضاهای خدماتی مناسب و مطلوب می باشد. از این رو یکی از ابزارهای کارآمد در مکانگزینی فضاهای خدماتی در سطح نواحی و مناطق شهری بکارگیری از نرم افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی است.
در کلانشهر مشهد یکی ازمهمترین معضلات شهری تراکم بیش از اندازه کارگاههای مزاحم در سطح مناطق شهری بویژه منطقه در هفت شهرداری مشهد می باشد. در این مقاله ابتدا با بکارگیری سامان های اطلاعات جغرافیایی بمدد نرم افزارهای مختلفتمامی کاربریهای مشاغل مزاحم در سطح منطقه هفت مورد شناسایی قرار گرفته است. از سوی دیگر با استفاده ابزارهای متفاوت در تحلیل مکانی، میزان تراکم کاربریهای مختلف مورد سنجش قرار گرفت. در ادامه بر اساس شاخص های گوناگون نحوه مکانگزینی انواع خدمات شهری مورد ساماندهی قرار گرفته است. ازاین رو یکی از کاربردهای اساسی سامان های اطلاعات جغرافیایی بکارگیری آن در تعیین الگوهای کاربری شهری بویژه مدیریت شهری می باشد.