مقاله کاربرد (Google-Earth (GE و GIS در تحليل فضايي حريم عوارض شهري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1390 در جغرافيا از صفحه 133 تا 156 منتشر شده است.
نام: کاربرد (Google-Earth (GE و GIS در تحليل فضايي حريم عوارض شهري
این مقاله دارای 24 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حريم عوارض طبيعي و مصنوع
مقاله Google Earth
مقاله GIS
مقاله کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه بخت رستمي –

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اگر يکي از اهداف کاربردي جغرافيا را برنامه ريزي براي مقابله با مخاطرات طبيعي و انساني بدانيم، بي شک دسترسي به اطلاعات و داده هاي لازم براي ايجاد بانک هاي اطلاعاتي به ويژه با توجه به ماهيت پويا، بي ثبات و حساس سيستم هاي محيطي و انساني از ضروريات انکارناپذير است. با اينحال، مشکل دسترسي به داده ها و يا کمبود و فقدان آنها يکي از اساسي ترين موانع تحقيقات جغرافيايي در ايران و ساير کشورهاي جهان سوم است. از سوي ديگر گسترش ارتباطات و فزوني گرفتن داده هاي رقومي امکان دستيابي آسان به بسياري از داده هاي جغرافيايي را فراهم آورده که به عنوان منبعي ارزان و در دسترس در مواردي متعدد مورد استفاده علمي محققين و برنامه ريزان قرار گرفته است. اين مقاله در پي آن است تا براي تحليل فضايي بي توجهي به حريم عوارض طبيعي و مصنوع در شهر کرمانشاه از عکس هاي قابل دسترس Google Earth (GE) و بهره گيري از مدل هاي توصيفي (Descriptive Models) و محاسباتي (Measuring Models) براي تجزيه و تحليل آنها در محيط GIS استفاده کند تا امکان جبران کمبود داده ها از طريق اينترنت، امکان تحليل و ترسيم الگوهاي فضايي بي توجهي و ميزان صحت و دقت داده هاي برگرفته از GE را بسنجد. بررسي دو عارضه طبيعي (رودخانه چم بشير يا طاق بستان) و مصنوع (شبکه خيابان هاي محله 22 بهمن) به عنوان دو نمونه از بي توجهي به حريم اينگونه عوارض، نشان از امکان و سهولت استفاده از چنان داده هايي در محيط GIS و يافتن راهي آسان براي دستيابي به داده ها و تجزيه و تحليل يا مقايسه آنها در کمترين زمان ممکن دارد. اين تجربه مي تواند براي بررسي ساير عوارض در مناطقي ديگر هم مورد استفاده قرار گيرد.