سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 86

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جعفر خلفی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
جعفر نوری – کارشناس مدیریت آبخیزداری استان زنجان
طه حاجی قادری – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

بررسی میزان آبگرفتگی ، مدت ماندگاری و میزان تاثیرگذاری آبگرفتگی بر منابع و پوشش زمینی، در قسمتهای مختلف عرصه پخش سیلاب به منظور اعمال مدیریت مناسب توزیع پخش آب از اهمیت زیادی برخوردار است. در این تحقیق، به بررسی میزان موفقیت کاربرد تصاویر ماهواره لندست ETM+7 در برآورد اهداف مذکور به عنوان هدف اصلی و تشخیص بهترین باند یا ترکیب باندی حاصل از پردازش تصاویر اصلی به عنوان هدف فرعی تحقیق می باشد.
برای انجام این تحقیق، ایستگاه پخش سیلاب قره چریان زنجان به عنوان عرصه مطالعاتی انتخاب گردید. نقشه محدوده ایستگاه با استفاده از دستگاه GPS تهیه و برای برش تصاویر مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت، تصویر هر باند برای محدوده ایستگاه تهیه گردید. علاوه بر تصاویر اصلی از 5 گروه دیگر تصویر حاصل از پردازش تصاویر اصلی، استفاده گردید. عملیات صحرایی با استقرار 9 اشل اندازه گیری و انتخاب 10 دروازه انتقال آب بصورت تصادفی به منظور ثبت ارتفاع آب در قسمتهای مختلف عرصه پخش سیلاب انجام گرفت. با استفاده از بررسی فاکتور مطلوبیت، واریانس ، ضریب همبستگی بین تصاویر و مشاهده بصریتصاویرف از میان 55 تصویر حاصله از گروه های مختلف، تعداد 12 تصویر برای طبقه بندی نهایی انتخاب گردید. بررسی میزان درستی طبقه بندی بوسیله ماتریس خطا و شاخص کاپا صورت گرفت. بالاترین میزان شاخص کاپا برای ترکیب تصاویر IB, MINI, RVI به مقدار 0/77 بدست آمد.