مقاله کارنامه خيام پژوهي در سده چهاردهم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در پژوهش زبان و ادبيات فارسي از صفحه 99 تا 126 منتشر شده است.
نام: کارنامه خيام پژوهي در سده چهاردهم
این مقاله دارای 28 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خيام پژوهي
مقاله مقاله
مقاله کتاب
مقاله زمان
مقاله موضوع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسنلي كاووس
جناب آقای / سرکار خانم: حسام پور سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درباره دانشمند و سخن سراي بلند آوازه ايراني، حکيم عمر خيام نيشابوري و آثار برجسته او به ويژه شعرش، نوشته هاي گوناگون پديد آمده است، اما در گستره خيام پژوهي هنوز جاي بسياري از پژوهش هاي بايسته و مطالعات بنيادي خالي است. در نگاهي کلي به آثاري که درايران در پيوند با خيام پديد آمده است، مي توان اين کارنامه را به پيش از سال 1300 خورشيدي و پس از آن تقسيم کرد: در بخش نخست، در منابع و اسناد کهن، مطالب ضد و نقيض درباره خيام فراوان است و در شکل گيري و گسترش پژوهش هاي بخش دوم، ترجمه انگليسي ادواردفيتزجرالد از رباعيات خيام، جايگاه ويژه اي دارد؛ زيرا افزون بر اين که اين ترجمه، توجه جهانيان را به خيام و ايران جلب کرد، بسياري از پژوهشگران ايراني را نيز برانگيخت تا با دقت و درنگ بيشتري به زندگي و شخصيت خيام بپردازند و البته ضد و نقيض هايي که در اسناد و منابع کهن وجود داشت و همچنين شيوه نگرش خيام پژوهان موجب شد رويکردهاي گوناگون در گستره خيام شناسي معاصر پديد آيد.
نويسندگان اين مقاله در يک طرح پژوهشي گسترده، نزديک به سه سال به شناسايي، معرفي و بررسي تمامي آثاري پرداختند که در سده چهاردهم (از سال 1300 تا پايان سال 1380 خورشيدي) در پيوند با خيام در ايران پديد آمده، يا از زبان هاي ديگر به فارسي برگردانده شده است. آنچه در اين مقاله به آن پرداخته مي شود، بررسي کلي کارنامه خيام پژوهي در سده چهاردهم است که با ارايه جدول ها و نمودارهاي زماني و موضوعي بازنموده شده است.