مقاله کارکردهاي تشکل هاي دانشجويي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در فصلنامه سياست- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه 1 تا 23 منتشر شده است.
نام: کارکردهاي تشکل هاي دانشجويي
این مقاله دارای 23 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارکرد
مقاله کارکردهاي فردي
مقاله کارکردهاي سيستمي
مقاله کارکردهاي سياسي
مقاله کارکردهاي رفاهي
مقاله کارکردهاي اجتماعي و فرهنگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالحسني سيدرحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تشکل هاي دانشجويي در عرصه هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و رفاهي حضوري به نسبت فعال دارند. اين فعاليت از راه کارکردهاي گوناگون در عرصه هاي مزبور صورت مي گيرد که از آنها مي توان با عنوان هاي کارکردهاي فردي، سيستمي، سياسي، رفاهي، اجتماعي و فرهنگي ياد کرد. بررسي مهم ترين کارکردهاي تشکل هاي دانشجويي و نظريه هاي مربوط به آنها مورد توجه و وظيفه اين مقاله است.