مقاله کارکرد خانواده بيماران مبتلا به اختلالات اضطرابي و افسردگي در مقايسه با خانواده هاي جمعيت عمومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه 361 تا 370 منتشر شده است.
نام: کارکرد خانواده بيماران مبتلا به اختلالات اضطرابي و افسردگي در مقايسه با خانواده هاي جمعيت عمومي
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارکرد خانواده
مقاله اضطراب
مقاله افسردگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: يزدخواستي حامد
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مطالعه، مقايسه کارکرد خانواده در بيماران مبتلا به اختلالات اضطرابي و افسردگي با گروه غيرباليني و نيز بررسي ميزان هم پوشي در کارکرد خانواده بيماران مبتلا به اختلالات اضطرابي و افسردگي است. شرکت کنندگان در اين پژوهش شامل 90 نفر (67 نفر زن) بوده، که از اين تعداد 46 بيمار در قالب دو گروه مبتلا به اختلالات اضطرابـي (n=18) و افسردگي(n=28)  و 44 نفر در گروه غيرباليني قرار گرفتند.
مقياس سنجش خانواده (FAD) توسط افراد هر سه گروه تکميل شد. آزمون تحليل واريانس چندمتغيره (MANOVA) براي بررسي معنادار بودن تفاوت ميانگين هاي سه گروه انجام شد.
بر اساس نتايج تحليل واريانس چندمتغيره بين گروه بيماران مبتلا به افسردگي، اختلالات اضطرابي و گروه غيرباليني، تفاوت معناداري در نمرات ميانگين زيرمقياس هاي FAD وجود داشت. بدکارکردي حوزهاي کارکرد کلي، حل مساله، نقش ها، پاسخگويي عاطفي، و کنترل رفتار در دو گروه بيماران، هم پوشي نشان داد. گروه بيماران افسرده به طور خاص در بعد ارتباطات و بيماران مبتلا به اختلالات اضطرابي در بعد آميختگي عاطفي بدکارکردي نشان دادند. تلويحات باليني و پژوهشي اين مطالعه مورد بحث قرار گرفته است.