سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

وجیهه فدائی نوغانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار- شهر قدس

چکیده:

کازئین که بخش اصلی پروتئین های شیر را تشکیل می دهد منبع تغذی های مطلوبی از اسیدهای آمینه محسوب م یشود. علاوه بر این،پپتیدهای حاصل از هضم پروتئولتیکی کازئین اثرات فیزیولوژیکی متفاوتی از خود نشان می دهند. در این میان، پپتیدهای غنی از گروههای فسفوسریل به نام کازئینو فسفو پپتیدهاCPPs) انتقال دهنده های مواد معدنی هستند و از رسوب یون های کلسیم به صورت فسفات یا فیتات کلسیم جلوگیری م یکنند. در نتیجه، میزان کلسیم قابل دسترس را برای جذب در روده کوچک افزایش می دهند. این پپتیدها در داخل بدن موجود زنده از هضمβ ,α s2 ,α s1 کازئین ها با پروتئازهای معده روده ای و در خارج از بدن موجود زنده از طریق تجزیه کازئین گاوی با کیموتریپسین یا تریپسین تولید م یشوند. کاربردهای کازئینو فسفو پپتیدها به عنوان جزء عملگر که در این مقاله مروری به طور خلاصه آورده شده است شامل مکمل سازی مواد معدنی، اثرات ضد پوسیدگی دندان، شبیه سازی شیر گاو به شیر مادر و تنظیم کنندگی سیستم ایمنی بدن می باشد