سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش سراسری کاربرد فناوریها و روشهای نوین در علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا پورعبداللهی دیزج –
احمد حسینخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

منطقه معدنی پیناوند در 1/7 کیلومتری جنوب باختری مزرعه د ر و در استان اصفهان واقع شده است. بر اساس مطالعه مقاطع نازک و صیقلی نمونه های برداشت شده و نتایج مطالعات کانی شناسیXRD) به نظر می رسد که کانیهای موجود در کانسار پیناوند در طی چند مرحله به وجود آمده و عوامل مختلفی در تشکیل آنها دخالت دارد. در واقع در کانسار پیناوند مجموعهای ازفرایندهای مختلف (رسوبی، دیاژنتیک، تکتونیک، اپیژنتیک و اکسیداسیون) باعث تشکیل کانیهای موجود در کانسار شده اند. جهت تحلیلهای ژئوشیمی تعداد 31 نمونه جهت آنالیز به آزمایشگاه فرستاده شد، و میزان عیار عناصر اصلی و فرعی و کمیاب در آنها بررسی شد و همچنین نمودارهای همبستگی برای این عناصر ترسیم شده است. جهت بررسی عناصر کمیاب موجود در سولفیدها با توجه به اهمیت دو کانی اسفالریت و گالن در کانسار پیناوند، سعی شده است تا با آنالیز بر روی این دو کانی، عناصر فرعی موجود در این دو کانی تعیین شود. با توجه به نیمه کمی بودن آنالیزها در روشSEM استفاده از نسبتهای معرف عناصر در کانیهای کانسار، بهترین راه استفاده از نتایج حاصل از این آنالیز است. و در نهایت نحوه تشکیل این کانسار بررسی شده است، که میتواند مربوط به فعالیتهای هیدروترمال با منشأ رسوبی باشددسترسی به معدن قدیمی در از طریق محور قدیم نطنز- کاشان امکانپذیر است. پس از طی 18 کیلومتر در مسیر فوق به آبادی هنجن رسیده، از هنجن جادهای به سمت باختر (روستای ابیانه) ادامه مییابد که پس از طی مسافتی معادل 11 کیلومتر به روستای کمیجان میرسیم. از این محل جادهای نه چندان مناسب به سمت جنوب منشعب میشود که پس از گذر از بین باغها و طی مسافت 6 کیلومتر، مزرعه در نمایان میگردد. در شکل 1 موقعیت جغرافیایی محدوده معدنی سرب و روی پیناوند مشخص شده است. از لحاظ شرایط آب و هوایی محدوده مورد نظر به دلیل نزدیکی و مجاورت بیشتر با کویر، دارای تابستانهای معمولا گرم و خشک و زمستانهای سرد بوده، بطوریکه بخش جنوبی محدوده دارای آب و هوای کوهستانی و بخش شمالی آن دارای آب و هوای گرم و خشک میباشد. بطور کلی در بسیاری از نقاط این منطقه حضور توام عوامل شیمیایی و فیزیکی از یک طرف و تنوع زیاد جنس سنگها و همچنین ساختارهای زمینشناسی و وجود گسل خوردگیها و شکستگیهای فراوان از طرف دیگر، باعث شده که هر سازندی به این عوامل واکنشهای به خصوصی نشان دهد. حتی تحت عملکرد یکسان عوامل بیرونی بر روی سازندهای مختلف، ریختها وساختارهای غیریکسان به وجود آوردهاند