سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدحسین عمادی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
توحید نژادغفاربرهانی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
بهروز روزبهانی – مرکز تحقیقات دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه صنعت نفت آبادان، آبادان، ایران

چکیده:

در این تحقیق توانایی دو باکتریBacillus Licheniformis و Leuconostoc Mesenteroides درایجاد انسداد درجا در خلل و فرج محیط متخلخل و کاهش تراوایی آن در شرایط متفاوت دما ( 25 تا50 درجه سانتیگراد) و شوری ( صفر تا 10 %) مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظ ور از یک پایلوت ستون ماسهای برای شبیهسازی محیط متخلخل استفاده شده است. خصوصیات ستون ماسهایبه گونهای انتخاب شدکه انسداد ایجاد شده فقط بواسطه بیوپلیمر تولیدی توسط باکتریها صورت گیردو بیومس ایجاد شده نقشی در انسداد نداشته باشد. نتایج نشان می دهد که باکتری Bacillus Licheniformis در خاکهای شور و در دمای حدود 40 درجه سانتیگراد و باکتری Leuconostoc Mesenteroidesدر خاکهای با شوری کم و در دماهای نزدیک به 25 درجه س انتیگراد ، بیشترین کاهش تراوایی درجا را به منظور ازدیاد برداشت از مخازن نفتی حاصل میکنند