سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
فاطمه گودرزوندچگینی – پژوهشگاه صنعت نفت
اسماعیل قاسمی کفرودی – پژوهشگاه صنعت نفت
محمد زردشتی زاده یزدی – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:
امروزه تعیین بهترین ساختارهای تولید از دیدگاه هزینه های عملیاتی، هزینه های سرمایه گذاری ثابت، عملکرد زیست محیطی و نظایر آنها مورد توجه بسیار زیادی قرار گرفته است. در این میان انتگراسیون حرارتی فرآیندها با استفاده از تکنیک پینچ به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای دستیابی به حداقل مصارف انرژی همراه با حداقل هزینه های سرمایه گذاری شناخته شده است. در این راستا به منظور بررسی دقیق و بکارگیری آنالیز پینچ در کاهش مصرف انرژی و همچنین کاهش هزینه های سرمایه گذاری در واحدهای عملیاتی، یک فرآیند پالایشگاهی پیچیده و دارای فشار عملیاتی بسیار بالا انتخاب شده است. فشار عملیاتی بالا در هر فرآیند تأثیر بسزایی در افزایش شدید هزینه های سرمایه گذاری اولیه آن می گذارد که همین مسأله اهمیت بهینه سازی مقدار سطح انتقال حرارت مورد نیاز در فرآیند را بیشتر آشکار می سازد. بنابراین با استفاده از ابزار پینچ و با ارزیابی و مقایسه واحد فرآیندی موردنظر با واحدهای مشابه، به بررسی و برآورد سطوح حرارتی بهینه جهت تبادل حرارت جریانهای فرآیندی پرداخته می شود. روش کار در این پژوهش علاوه بر کاربرد آنالیز پینچ، الگو برداری مقایسه ای از پالایشگاههای موجود در داخل و خارج از کشور می باشد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد با ارائه آرایش جدید مبدلهای حرارتی و تعیین مقدار سطح بهینه در شبکه تبادل حرارت فرآیند فوق، امکان کاهش هزینه های سرمایه گذاری اولیه به میزان 5/5 میلیون دلار وجود خواهد داشت.