مقاله کاوشي در رابطه با ايمان و معرفت فلسفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در انديشه ديني از صفحه 89 تا 114 منتشر شده است.
نام: کاوشي در رابطه با ايمان و معرفت فلسفي
این مقاله دارای 26 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايمان
مقاله معرفت فلسفي
مقاله معرفت فطري
مقاله يقين منطقي
مقاله اختياري بودن فعل ايمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بدخشان نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: مزيدي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رابطه ايمان و معرفت، که گاه تحت عنوان هايي چون ايمان و عقل، علم و دين و حکمت و شريعت مورد بحث قرار مي گيرد، در ميان متفکران مسيحي و مسلمان، از بحث هاي مناقشه انگيز و دامنه دار بوده است. در اين باره، ميان متکلمان مسيحي، سه رويکرد مختلف به ايمان به وجود آمده است که عبارت اند از: عقل گرايي حداکثري، ايمان گرايي و عقل گرايي انتقادي. در ميان متفکران مسلمان نيز نظرياتي کم و بيش مشابه با اين رويکرد ها مطرح بوده است. هر چند رويکرد غالب در ميان اين متفکران، رويکرد عقلي بوده، ولي رويکرد عاطفي و ايمان گرايي نيز در ميان آنان طرفداراني داشته است.
اين نوشتار مي کوشد تا چگونگي رابطه ميان ايمان و معرفت فلسفي را از منظر متفکران مسلمان مورد نقد و بررسي قرار دهد و در تبيين ماهيت و نوع معرفت مرتبط با ايمان ديني، معرفت فطري را توصيه مي کند تا رهيافتي به پژوهش هاي مفصل تر بعدي قرار گيرد. بر اين پايه، ابتدا معرفت به دو قسم معرفت فلسفي (حصولي) و معرفت فطري (شهودي) تقسيم و برخي لوازم آن ها بيان شده و بر اساس آن، نظريات مطرح درباره ماهيت معرفت مرتبط با ايمان نيز به دونظريه، يعني نظريه فلسفي و نظريه فطري تقسيم گرديده است. در ادامه، نظريه فلسفي ايمان با رويکردي تحليلي – انتقادي مورد نقد و بررسي قرار گرفته و اشکالاتي بر آن وارد شده است و در ضمن بحث و نيز در قسمت پاياني، نظريه فطري ايمان بر پايه آموزه هاي کتاب و سنت مطرح گرديده است.