مقاله کراتيت هاي قارچي، عوامل، زمينه هاي مستعدكننده و نتايج پاسخ به درمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه 16 تا 25 منتشر شده است.
نام: کراتيت هاي قارچي، عوامل، زمينه هاي مستعدكننده و نتايج پاسخ به درمان
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کراتيت قارچي
مقاله کراتيت فوزاريومي
مقاله کراتيت آسپرژيلوسي
مقاله کراتيت کانديدايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتي سارا
جناب آقای / سرکار خانم: درخشان اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: بلوريان علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خاكشور حميد
جناب آقای / سرکار خانم: افضل آقايي منور
جناب آقای / سرکار خانم: مشكات مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: نجف زاده محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: فتي عبدالمجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کراتيت قارچي عفونت چرکي است كه اغلب منجر به زخم و کاهش ديد، در قرنيه و همچنين گاهي موجب از دست دادن چشم مي شود. بيشترين ميزان شيوع آن در مناطق گرمسيري و تحت گرمسيري مشاهده شده است. براي ارزيابي عوامل ايجاد کننده، عوامل زمينه اي و پيگيري درمان کراتيت قارچي اين مطالعه به مدت 2 سال در بيماران مبتلا به کراتيت در مشهد انجام شد.
روش کار: اين مطالعه توصيفي مقطعي و آينده نگر بر بيماران مراجعه كننده به درمانگاه هاي بيمارستان هاي دانشگاهي مشهد و در آزمايشگاه قارچ شناسي بيمارستان امام رضا در سالهاي 1384-1386 انجام شد. از بين 466 فردي که از کراتيت رنج مي بردند، 65 بيمار که از نظر باليني به کراتيت قارچي بسيار مشکوک بودند، به روش گستره مرطوب با هيدروکسيد پتاسيم %10 و کشت روي محيط سابوراد دکستروز آگار آزمايش شدند و نتايج با روش SPSS بررسي شد.
نتايج: در بين 65 بيمار مشکوک از نظر باليني، نتايج آزمايش مستقيم و كشت در 44 بيمار مثبت شد. بيشتر از %40 بيماران كشاورز بودند. ضربه به علت ورود مواد سبزيجات شايعترين زمينه مساعدکننده در بيش از 47% موارد بود. قارچ هاي رشته اي و قارچ هاي مخمري به ترتيب از %86.4 و %13.6 نمونه ها جدا شدند. گونه هاي فوزاريوم بيشترين مورد جدا شده بودند (%14.4). بقيه موارد شامل آسپرژيلوس (%21.8)، آکرمونيم %8.3))، پنيسيليوم (%5.6) و کانديدا (%13.9) بودند. قرمزي و ريزش اشک شايعترين علايم باليني در %93.2 موارد مشاهده شد. آمفوتريسين B در بيماران کراتيت ناشي از آسپرژيلوس و کانديدا استفاده شد اما در کراتيت ناشي از فوزاريوم و ديگر کراتيت هاي رشته اي ناتاميسين براي 6 تا 12 هفته استفاده گرديد. پيگيري 6 ماهه نشان داد که پيش آگهي در همه بيماران خوب بوده است.
نتيجه گيري: نسبت به دهه گذشته، شيوع کراتيت قارچي در مشهد افزايش يافته است. کراتيت ناشي از قارچ هاي رشته اي شايعتر از کراتيت قارچ هاي مخمري بوده، ورود اجسام خارجي (ذرات گياهي) شايعترين عامل زمينه اي است و پيش آگهي بيماري خوب مي باشد.