سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا طاهری – کارشناس ارشد امورآموزشی، گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان
عباس المدرس – دکتری زراعت، دانشیار گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان
ثریا مهران فر – دبیر زیست شناسی، آموزش و پرورش اصفهان

چکیده:

کشاورزی اکولوژیکی نگرشی در کشاورزی است که به مزرعه به عنوان یـک سیـستم همـه جانبـه یولوژیـک، اقتـصادی و اجتماعی می نگرد و توجه کشاورزان به آن روز افزون است . این نگـرش مفـاهیم متعـددی را در بـر مـی گیـرد کـه حفاظـت خاک، استفاده کم تر از منابع غیر تجدیدشونده، رعایت دیدگاه های بوم شناختی در کـشاورزی، رعایـت اصـول بازاریـابی و اصول اجتماعی و اقتصادی روستا ها از آن جمله هستند این نگرش قبل از جنگ جهانی دوم شکل گرفت امـا پـس از آن بـا به کارگیری تجهیزات و فن آوری هایی که در زمـان جنـگ سـاخته و ابـداع شـده بودنـد بـا سـرعت بـیش تـری رشـد کـرد . محصولات تولید شده در این روش معموًلا دارای متابولیت های هانویه بیش تری هستند از همین رو دارای مزه بهتری نـسبت به محصولاتی هستند که در کـشاورزی صـنعتی تولیـد مـی شـوند . مـصرف سـم در مزارعـی کـه تحـت پوشـش کـشاورزی اکولوژیکی هستند به شدت محدود است و از همین رو محصولات تهیه شده با استقبال بـی ش تـری از طـرف مـردم روبـه رو است . سازمان های جهانی شامل سازمان خواروبار جهانی، اتحادیه جهانی کشاورزی اکولوژیک و سـازمان تجـارت جهـانی متولیان بخش آموزش، توسعه و رونق اقتصادی این نوع کشاورزی هستند . دیدگاه های زیست محیطی و اقتصادی کشاورزی اکولوژیک نظر کشورهای متعددی را جلب کرده است . کاهش حمایت های دولتـی از کـشاورزی امکانـاتی را مهیـا کـرده است که کشاورزان سیستم های کم بازده را به سیستم هایی تبدیل کند که با اتکـا بـه اسـتفاده از مـواد طبیعـی در کـشاورزی تولیدات بیش تری دارد .