سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

هانیه رستم زاد – دانشجوی کارشناسیارشد شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
زهرا حاتمی مقدم – دانشجوی کارشناسیارشد زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

کشند قرمز پدیدهای است که در اثر تجمع بیش از حد جلبکهای تک سـلولی بـه وجـود مـی آیـد . ایـ ن پدیـ ده بـ یشتـر در آبهای مناطق گرمس یری و گاه نیمهگرمسیری رخ م یدهد . در غلظت بـالا ی ایـ ن جلبـک هـا سـطح آب بـه رنـگ قرمـز در میآید، البته ممکن است به رنگهای زرد، سبز و یا قهوهای در آید و یا اصلا تغییر رنگی در آب رخ ندهد . گاهی کشند قرمز بس یار گسترده است و مسافت ز یادی از سـطح در یـ ا را در بـر مـ یگیـ رد و پـ یشبینـ ی ایـ ن پدیـ ده بـه صورت دقیق امکان پذیر نیست فقط م یتوان تا حدی از بروز آن پیشگیری کرد . جلبکهای مـذکور تو لیـ د سـم مـ یکننـد و نرمتنانی مانند او یسترها، صدف ها و سا یر موجودات فیلتر فیدر از آنها تغذیـه مـ یکننـد . از ایـ ن طریـق سـم وارد بـدن آنهـا و سپس ماهیانی که از آنها تغذیه میکنند میشود و در ادامه زنجیره غذایی وارد بدن انسان میشود . هرچند تمـام ی گونـه هـا ی مسبب کشند قرمز سمی نیستند اما گونههای سمی بیشتر در به وجود آمـدن ایـ ن پدیـ ده دخیلنـد . از ایـ ن رو پدیـ ده مـذکور سبب بروز بیماریهای خطرناک ی میشود و اثرات زیانبار اقتصادی دارد که از جمله دلایل آن میتوان به صدمه خوردن بـه صنعت توریسم اشاره کرد . بنابراین شناخت این پدیده و راههای جلوگیری از آن لازم و ضروری به نظر میرسد .