سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فریبا نقدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد, دانشکده فنی دانشگاه ته
محمود نیلی احمدآبادی – استاد دانشکده مهندسی متالورزی و مواد دانشگاه تهران
حامد شاه میر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد, دانشکده فنی دانشگاه ته
اسماعیل حریریان – دانشیار دانشکده داروسازی دانشگاه تهران.

چکیده:

در این پژوهش عملیات پیرسازی به منظور بهبود خاصیت سوپرالاستیک آلیاژی با ترکیب اسمی Ni %.at 3/50- Ti انجام شد و اثر آن بر رفتار استحاله بررسی گردید. این آلیاژ به روش ذوب قوسی تحت خلاء تهیه شد و سپس با عملیات نورد شیاری سیمی با مقطع mm 1*1 بدست آمد. سیم حاصل تحت عملیات پیرسازی در دماهای °C 400 و 500 و زمان های 30 و 60 دقیقه قرار گرفت. از آزمون DSC و TPB به ترتیب جهت تعیین دماهای استحاله و بررسی خاصیت سوپرالاستیک استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که عملیات پیرسازی منجر به وقوع استحاله ی چند مرحله ای و تغییر دماهای استحاله می گردد. همچنین این عملیات سبب بهبود خاصیت سوپرالاستیک آلیاژ نسبت به حالت آنیل محلولی می شود و بهترین نتیجه مربوط به عملیات در دمای °C 400 و زمان 30 دقیقه می باشد. تغییر دما و زمان پیرسازی بر مشخصه های سوپرالاستیسیته شامل تنش, شیب پلاتو حین بارگذاری و باربرداری و میزان تغییرشکل باقی مانده اثر می گذارد.