سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدحامد طباطبائی اوره – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
علی غفاری – دانشیار – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مکانیک
رضا کاظمی – استادیار – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مکانیک
رضا کربلائی محمدعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

این مقاله، ادامه پژوهش انجام شده در قسمت اول است. هدف کنترلی به طور مشابه با قسمتهای قبل، ردیابی سرعت چرخشی مطلوب خودرو و حفظ لغزش چرخها در ناحیه مجاز است . در قسمت اول، ناحیه مجاز لغزش چرخ، بر اساس ضریب اصطکاک تخمینی سطح جاده، تعریف گردد و تاثیر این رویکرد، مورد بررسی قرار گرفت. در مقاله حاضر، در تعریف ناحیه مجازلغزش چرخ، نه تنها ضریب اصطکاک تخمینی سطح جاده، بلکه اثر تقویتی و یا تضعیفی نیروهای جانبی چرخها بر گشتاور چرخشی کنترلی در نظر گرفته شده است . لازم به ذکر است که به منظور تشخیص اثر نیروهای جانبی چرخها بر گشتاور چرخشی کنترلی یک تابع سوئیچینگ معرفی گردیده است.
نتایج شبیه سازی به صورت چشمگیر، نشان دهنده برتری رویکرد پیشنهادی بر روشهای مرسوم است که در آنها از تاثیر نیروهای جانبی چرخها بر فرایند کنترل حرکت چرخشی خوردو، صرف نظر شده است. به منظور بررسی علل برتری رویکرد پیشنهادی تحلیل جامعی بر مشخصات رفتاری خودرو و تایرها، به صورت مقایسه ای با نتایج قسمت اول، انجام شده است.