سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدحسین حیدری فرد –
مسعود شایسته –
هرمز قلاوند –
ایران اشراقی –

چکیده:

دما یکی از پارامترهای مهم در مطالعات مخزن باشد و به تبع آن تعیین شیب زمین گرمایی صحیح میادین نفتی اهمیت بسزایی درمهندسی نفت، حفاری، زمی نشناسی و ژئوشیمی آلی دارد. رضاح هعلاطم در گرادیان حرارتی مخزن آسماری در 165 چاه میادین مختلف نفتی ناحیه فروافتادگی دزفول بررسی و تعیین گردیده و با آنالیزهای ژئوشیمیاییTmax) انعکاس ویترینایت و مدلسازی فرآیند نفتزایی کنترل شده است. نتایج نشان میدهد، شیب زمین گرمایی چاهها (دریک میدا ن) اختلاف قابل ملاحظهای با هم دارند که حاکی از تغییرات شیب زمین گرمایی در طول میدان می باشد. لذا با استفاده از مطالعات ژئوشیمیائی و ساختمانی در میادین مختلف مشخص گردیدکه ریذپ تغییرات شیب زمین گرمایی در طول میدان امکان بوده و عامل افزایش شیب زمین گرمایی برخی ازچاهها خ طواره های پی سنگی است.