سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
صادق شهابی – کارمند سکوی بهره برداری نفت رشادت شرکت نفت فلات قاره ایران
پریسا گلزار – فارغ التحصیل کارشناسی شیمی محض دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:
در مقاله ی حاضر به کارگیری کنترل چندمتغیره برای کنترل خلوص محصول بیواتانول در واحد آب زدایی بیواتانول با استفاده از کنترل کننده ی تناسبی-انتگرالی با پارامترهای جبرانی که نمونه ی پیشرفته ی کنترل کننده ی تناسبی-انتگرالی است، بررسی شده است. پس از شبیه سازی حالت پایا و دینامیکی واحد آب زدایی اتانول، با در نظر گرفتن بار حرارتی برج اول(برج تقطیر بیواتانول)، بار حرارتی و جریان برگشتی برج دوم(برج بازیابی بیواتانول) به عنوان متغیرهای ورودی، با استفاده از آزمون معیار شیب، سینی هایی که در هر دو برج بیشترین حساسیت را به خلوص محصولات دارند، به عنوان متغیر کنترل شونده تعیین گردیدند. پس از شناسایی سیستم بر مبنای آزمون پاسخ پله، ماتریس تابع تبدیل پیوسته و گسسته و مدل فضای حالت غیر کمینه ، مناسب برای کنترل کننده ی تناسبی-انتگرالی با پارامترهای جبران ساز به دست آورده شده است. به منظور بررسی عملکرد این کنترل کننده، از اتصال دو نرم افزار Aspen Dynamic و Simulink Matlab استفاده شده است. نتایج حاصل نشان دهنده ی عملکرد مناسب این کنترل کننده در برابر اغتشاش به مقدار 20 درجه ی سانتی گراد دمای خوراک است.