مقاله کنترل چهارشنبه سوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1387 در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه 301 تا 322 منتشر شده است.
نام: کنترل چهارشنبه سوري
این مقاله دارای 22 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناآرامي شهري
مقاله کنترل نا آرامي ها
مقاله مراسم آتش بازي چهارشنبه سوري
مقاله کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي علي
جناب آقای / سرکار خانم: گراوند احمد
جناب آقای / سرکار خانم: لقايي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چهارشنبه سوري يکي از جشن هاي سنتي ايرانيان است. در سال هاي نه چندان دور مردم اين مراسم را بدون مشکل يا ابراز شادي برگزار مي کردند. متاسفانه در چند سال اخير مراسم چهارشنبه سوري به انحراف کشيده شده است و به يکي از ناآرام ترين شب ها به يک عامل برهم زننده نظم و امنيت تبديل گرديده در قالب نظريه هاي روان شناختي و جامعه شناختي بدان پرداخته شده است. هدف اصلي اين پژوهش ارايه مدل مديريتي براي کنترل ناآرامي هاي شب چهارشنبه سوري در شهرستان کرمانشاه مي باشد. تحقيق حاضر کاربردي و روش تحقيق مداخله اي است. جامعه آماري چهار منطقه، شامل مناطق، 22 بهمن، کسري، مسکن و کارمندان که جزء ناآرام ترين مناطق شهر کرمانشاه در هر چهارشنبه سوري بوده اند. حجم نمونه (600 نفر) به روش در دسترس انتخاب گرديده است. قلمرو مکاني و زماني تحقيق سال 1386 شهرستان کرمانشاه مي باشد. ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه محقق ساخته، مشاهده محقق و چک ليست طراحي شده مي باشد که در تنظيم آنها از طيف ليکرت استفاده شده است. روايي پرسشنامه با استفاده از روايي صوري و محتوايي و پاياني آن با استفاده از آلفاي کرونباخ تعيين شد .(α=0.78) محاسبه شده است. داده هاي حاصله با استفاده از نرم افزار SPSS و از طريق آمار توصيفي و آمار استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان داد که فرضيه اصلي اين پژوهش (مديريت صحيح نيروي انتظامي در کنترل ناآرامي هاي شب چهارشنبه سوري موثر است) تاييد شد.