سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

معصومه صائبی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

یکی از معیارهای مهم در طراحی سازه کشتی، کنترل کمانش است که شامل کمانش ورق، کمانش تقویتی ها و کمانش کلی می باشد . از حالتهای فوق کمانش ورق، مهمترین و خطرناک ترین حالت کمانش در یک سازه از نوع تیر ورق است . ورق در کشتی می تواند تحت بارهای عرضی، بارهای محوری در یک جهت یا هر دو جهت به صورت همزمان قرار گیرد . درخصوص کمانش ورق تحت اثر بار تک محوری به صورت تئوری مطالعات زیادی تا کنون انجام شده است . کمانش دو محوری کمتر مورد بررسی قرار گرفته و ابهامات بسیاری در مورد آن وجود دارد . در این مقاله کمانش دو محورییک ورق مربع مستطیل تحت فشار دو محوری با نسبت های ابعادی و بارگذاری مختلف، به روش عددی در نرم افزار ANSYS مورد بررسی قرار گرفته و نتایج با روابط موجود در چند آیین نامه مقایسه شده است .
هدف از ارائه این مقاله مقایسه معیارهای کمانشی ارائه شده در قوانین موسسات رده بندی با فرمول های ارائه شده درمنبع ] ۱ [ و نرم افزار ANSYS می باشد، ضمن اینکه با استفاده از فرمول های موجود در این منبع، نرم افزاری تهیه شده که جهت کنترل بیشتر، نتایج حاصل، با نتایج بدست آمده از این نرم افزار نیز مقایسه شده است . این بررسی نشان می دهد که ضریب اطمینان به کار رفته در روابط آیین نامه ای، با نسبت ابعادی ورق تحت کمانش تغییر می کند، ولی نتایج بدست آمده از نرم افزار ANSYS با نتایج تئوری کاملا منطبق است .