مقاله کيفيت زندگي و ابعاد آن در بيماران ديابتي مراجعه کننده به مرکز ديابت دانشگاه علوم پزشکي تبريز، سال 1386 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه 152 تا 160 منتشر شده است.
نام: کيفيت زندگي و ابعاد آن در بيماران ديابتي مراجعه کننده به مرکز ديابت دانشگاه علوم پزشکي تبريز، سال 1386
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت
مقاله کيفيت زندگي
مقاله مراقبت فردي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حريريان حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسيان سيما
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجانلو علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يکي از موارد بسيار مهم در امر مراقبت از بيماران ديابتي، بررسي کيفيت زندگي آنهاست. هدف اين مطالعه بررسي کيفيت زندگي و ابعاد آن در بيماران ديابتي مراجعه کننده به مرکز ديابت دانشگاه علوم پزشکي تبريز بود.
روش ها: اين پژوهش، يک مطالعه مقطعي با نمونه گيري تصادفي ساده مي باشد. حجم نمونه شامل 150 بيمار ديابتي نوع 2 و ابزارهاي گردآوري، ابزار استاندارد شده کيفيت زندگي مرتبط با سلامت شامل بعد جسمي، رواني، اجتماعي، ابزار اختصاصي ديابت و پرسشنامه مشخصات فردي بود. نتايج حاصله با نرم افزار  SPSSمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: %28.66 بيماران در بعد جسمي، %80.7 در بعد رواني، %21.3 در بعد اجتماعي و %84 در بعد اختصاصي، کيفيت زندگي مطلوبي داشتند. عواملي همچون تاهل، تعداد فرزندان و جنسيت با کيفيت زندگي بيماران ديابتي رابطه معني داري داشتند (P<0.05)؛ در حاليکه رابطه معني داري بين عواملي مانند داروي مصرفي با کيفيت زندگي بيماران وجود نداشت.
نتيجه گيري: عوامل فردي، اجتماعي و اقتصادي مي تواند بر کيفيت زندگي بيماران ديابتي تاثيرگذار باشد؛ بنابراين ارزيابي کيفيت زندگي همراه با مشخصات دموگرافيک، اطلاعات کاملي را براي بيماران مزمن فراهم مي کند که در نهايت مي توان از اين اطلاعات در راستاي برنامه ريزي درماني مراقبتي آنها و اصلاح کيفيت زندگي بهره جست.