سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حجت ا… خدری غریب وند – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع داری، دانشگاه تربیت مدرس
قاسم علی دیانتی تیلکی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی – دانشگاه تر
منصور مصداقی – استاد و عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی – دانشگاه گرگان
منوچهر سرداری – مدیر کل اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

چکیده:

تعیین کیفیت علوفه گونه های موجود در مراتع از مهم ترین عواملی است که جهت مدیریت صحیح مراتع لازم و ضروری می باشد . مهم ترین شاخص های کیفی گیاهان را دیواره سلولی عاری از همی سلولز، الیاف خام، پروتئین خام و ماده خشک قابل هضم می دانند . تحقیق حاضر به منظور ارزیابی کیفیت علوفه گونۀ مرتعی Camphorosma monspeliaca در منطقه دوتو – تنگ صیاد استان چهار محال و بختیاری اجرا شد . گونه مورد مطالعه از گونه های انحصاری مراتع استان میباشد . اهمیت چرایی این گونه بررسی کیفیت علوفه جهت مدیرت چرایی را الزامی می نماید . در این تحقیق از رویشگاه گونه مورد نظر در سه مرحله رشد رویشی، گل دهی و بذردهی در چهار تکرار نمونه برداری صورت گرفت . شاخص های کیفی دیواره سلولی عاری از همی سلولز ADF ، دیواره سلولی همی سلولزNDF، پروتئین خام (CP)، فیبر خام (C)، انرژی متابولیسمی (EM) و ماده خشک قابل هضم (DMD) اندازهگیری شدند . داده های شاخص های کیفی پس از وارد کردن در نرم افزارSPSS نخست از نظر نرمال بودن بررسی شدند، سپس، با تجزیه واریانس و آزمون دانکن میانگین داده ها با یکدیگر مقایسه شد . نتایج نشان داد کیفیت علوفه این گونه در مرحله رویشی بیش تر از مراحل دیگر رویشی می باشد . این گونه علی رغم کیفیت علوفهای مطلوب در اوایل رویشی به دلیل وجود اسانس در اواخر دوره رویش مورد چرای دام قرار میگیرد . از این گونه می توان جهت تعلیف دام در پاییز و زمستان استفاده نمود .