سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علیرضا عسگری – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی
امیرحسین محوی – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک
فاطمه خلیلی – کارشناس بهداشت محیط
عماد دهقانی فرد – دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک

چکیده:

آلودگی آبهای زیر زمینی به آر سنیک به عنوانیک مشکل بزرگ مورد توجه خاص قرار می باشد و گزارشهای متعدی از آلودگی آبهای سطحی و زیر زمینی به آرسنیک و به خصوص دو گونه آرسنات و آرسنیت در دسترس می باشد که در این بین بعضی از قسمتهای استان کردستان نیز دچار این مشکل می باشند . فن آوریهای متعددی برای حذف آرسنیک از آب آشامیدنی وجود دارد که عموما دارای هزینه های بالا می باشند. در این مطالعه از GFH به عنوانیک جاذب تقریبا جدید برای حذف آرسنات و آرسنیت در سه غلظت 5 ، 0 ، 1 و 2 میلی گرم در لیتر و در وزنهای 25 ، 0 ، 1 ، و 1.5 گرم استفاده شده و تغییرات اثر زمان ، غلظت، pH وزن جاذب ، میزان آهن افزوده شده به آب در حین فرآیند حذف و اثریونهای سولفات وکلراید در فرآیند حذف و همچنین تبعیت فرآیند جذب از معادلات فروندلیخ و لانگموئر مورد بررسی قرار گرفت و از نرم افزار Excel برای تجزیه و تحلیل داده استفاده شد .یافته ها : نتایج آزمایشات نشان داد که GFH دارای راندمان بالایی در حذف هر دو گونه آرسنات و آرسنیت در pH حدود 7.5 و زمان تماس 30 دقیقه باشد و جاذب در دوز 0.5 گرم در لیتر دارای راندمان بالای در حذف ارسنات (V) As و آرسنیت As(III) می باشد ، همچنینیونهای سولفات و کلراید تاثیر چندانی در کارایی حذف ندارند . فرآیند جذب آرسنات وآرسنیت توسط GFH از ایزوترم جذب فروندلیخ با ضرائب همبستگی 0.96 <R2 نسبت به آرسنیت با داشتن ضریب همبستگی 0.92<R2 تبعیت بیشتری را از ایزوترم جذب لانگموئر نشان می دهد . نتایج همچنین نشان دادند که میزان آهن افزوده شده به محیط بیشتر از مقدار استاندارد 0.3 میلی گرم در لیتر آب آشامیدنی می باشدجاذبGFH را می توان برای مناطق آلوده کشور به خصوص استان کردستان ا ستفاده نمود چراکه دارای کارایی بالای حذف هر دو نوع آرسنات و آرسنیت بودن نیاز به اصلاح pH آب می باشد و این در حالی است که دارای معایبی نظیر اضافه نمودن آهن به آب، وارداتی بودن و هزینه نسبتا بالای اولیه می باشد که البته مشکل آهن اضافه شده به محیط را به راحتی می توان توسط روشهای معمول حذف نمود.