مقاله گزارشي از بيماران مبتلا به اسكلروز متعدد تحت درمان با سينووكس  (CinnoVexTM) در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين 1389 در مجله دانشكده پزشكي از صفحه 30 تا 63 منتشر شده است.
نام: گزارشي از بيماران مبتلا به اسكلروز متعدد تحت درمان با سينووكس  (CinnoVexTM) در ايران
این مقاله دارای 34 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله بتا- اينترفرون
مقاله سينووكس
مقاله مطالعه سينا
مقاله اسكلروز متعدد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادي فر مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: مزده مهردخت
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: غفارپور مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: عظيميان مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: سلامي شيوا
جناب آقای / سرکار خانم: شاه كرمي سيدمحمدامير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مطالعات اخير حاكي از شيوع بالاي بيماري اسكلروز متعدد (MS) در ايران است. اينترفرون ها به عنوان خط اول درمان در MS كاربرد دارند. در ايران با دستيابي به فن آوري توليد بتا- اينترفرون ها، سينووكس CinnoVexTM توليد شده است. در اين مطالعه (Postmarketing study) اثربخشي و عوارض سينووكس در مطالعه اي كشوري با نام “مطالعه سينا” بررسي شده است.
روش بررسي: اين مطالعه در سال هاي 1386-87 در شهرهاي تهران، اصفهان، مشهد، تبريز و شيراز اجرا شد. مبتلايان به MS عودكننده- بهبود يابنده، با سن 16 تا 50 سال و Expanded Disability Status Scale (EDSS) كمتر از چهار با تشخيص متخصص مغز و اعصاب، سينووكس (30μg, weekly IM) دريافت كردند.
EDSS، عوارض جانبي، و حملات در چهار ويزيت سه ماهه ارزيابي شد.
يافته ها: مجموعا 1050 بيمار وارد مطالعه شدند كه در 637 بيمار (%60) پرسشنامه ها به صورت صحيح تكميل گرديد. ميانگين سني 30.7±8.6 سال و 514 نفر (%82) مونث بودند. بررسي تغييرات EDSS طي يك سال، كاهش معني دار در سه ماهه آخر را نشان داد (p<0.05). عوارض مصرف دارو در سه ماه اول، دوم، سوم و چهارم به ترتيب در %47، %50، %61 و %61.4 بيماران مشاهده شد (p>0.05) و عوارض شديد مانند افكار خودكشي (%0)، اكيموز محل تزريق (%1.2)،‌ تشنج (%1.2)، و سنكوپ (%3.75) در درصد بسيار كمي از موارد مشاهده شد. فراواني حملات بيماري به ترتيب %13.4، %15.7، %16.9 و %2.4 بود (p=0.001).
نتيجه گيري: سينووكس باعث جلوگيري از پيشرفت ناتواني MS مي گردد. همچنين، با مصرف سينووكس عوارض شناخته شده در استفاده از اينترفرون ها مشاهده مي شود.