مقاله گونه شناسي مدارا و سنجش آن در ميان دانشجويان دانشکده هاي علوم اجتماعي دانشگاه تهران و علامه طباطبايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در تحقيقات فرهنگي ايران از صفحه 1 تا 34 منتشر شده است.
نام: گونه شناسي مدارا و سنجش آن در ميان دانشجويان دانشکده هاي علوم اجتماعي دانشگاه تهران و علامه طباطبايي
این مقاله دارای 34 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مداراي اجتماعي
مقاله مداراي اخلاقي ـ رفتاري
مقاله مداراي سياسي
مقاله گونه شناسي مدارا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري علي
جناب آقای / سرکار خانم: شارع پور محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه حضور انسان هاي متفاوت در محل زندگي، کار و عرصه اجتماع از حساسيت ويژه اي برخوردار است. از آنجا که وجود چنين تنوعي ممکن است سبب درگيري ميان صاحبان هويت هاي گوناگون در صحنه اجتماع شود، لازم است با انجام پژوهش هاي علمي، شناخت عميق تري نسبت به آنها حاصل شود. در اين مقاله بر اساس يک نمونه 220 نفره از دانشجويان دانشکده هاي علوم اجتماعي دانشگاه تهران و علامه طباطبايي به بررسي ميزان مدارا (شامل سه نوع مداراي اجتماعي، سياسي و اخلاقي ـ رفتاري) پرداخته شده است. براي سنجش مدارا، بعد از بررسي گونه شناسي هاي ارايه شده درباره اين مفهوم، «تقسيم بندي وگت» به عنوان مبناي سنجش مدارا مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج تحقيق نشان مي دهد از ميان انواع مدارا، مداراي سياسي از ميزان بيشتري برخوردار بوده است. آزمون تفاوت ميانگين حکايت از تفاوت معنادار بين مقاطع تحصيلي کارشناسي و کارشناسي ارشد به لحاظ ميزان مدارا دارد؛ بدين معني که با افزايش پايه تحصيلي دانشجويان، ميزان مداراي آنها نيز توسعه مي يابد. اگرچه ميزان مداراي پاسخگوياني که در دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران مشغول به تحصيل هستند، به نسبت همتايانشان در دانشگاه علامه طباطبايي بيشتر بوده اما آزمون آماري، تفاوت معناداري را بين اين دو دانشکده به لحاظ ميزان مدارا نشان نداده است.