مقاله گياه پالايي خاک هاي آلوده به ” فنانترن” با استفاده از گياه سورگوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در محيط شناسي از صفحه 79 تا 88 منتشر شده است.
نام: گياه پالايي خاک هاي آلوده به ” فنانترن” با استفاده از گياه سورگوم
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيدروکربن هاي آروماتيک چند حلقه اي
مقاله گياه پالايي
مقاله جذب
مقاله خاک آلوده
مقاله تجمع
مقاله فنانترن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علايي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: وكيلي فروزان
جناب آقای / سرکار خانم: مهردادشريف اميرعبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعات انجام شده در حوزه هاي مختلف مناطق نفت خيز نشان داد که ترکيب “فنانترن” از خانواده هيدروکربن هاي آروماتيک چند حلقه اي(PAHs)  آلاينده غالب در اغلب مناطق اطراف تاسيسات نفت و گاز است. در اين کار تحقيقاتي به مطالعه نقش گياه سورگوم (Pers. Sudanense Sorghum vulgare) در حذف آلاينده فوق با روش گیاه پالايي پرداخته شده است. پس از تيماربندي بر اساس طرح بلوک هاي کاملا تصادفي و کشت گياه انتخابي در محيط گلخانه با شرايط مشابه منطقه مورد نظر، روند تغييرات غلظت آلاينده در خاک در مدت 16 هفته (دوره رشد کامل گياه) دنبال شد. به منظور بررسي تاثير آلاينده بر فعاليت هاي فيزيولوژيک گياه، ابتدا ميزان کلروفيل و بيوماس توليدي و سپس براي تعيين ريسک اکولوژيکي روش، ميزان تجمع آلاينده مذکور در گياه و خاک مطالعه شد. اندازه گيري غلظت آلاينده توسط دستگاهHPLC ، ميزان کلروفيل با استفاده از دستگاه کلروفيل سنج و تحليل هاي آماري با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتايج به دست آمده نشان داد که گياه مذکور ميزان حذف آلاينده در خاک را در شرايط اعمال شده تا 20 درصد افزايش داده است. تحليل آماري و مقايسه ميانگين داده ها، اختلاف معني دار در عملکرد تيمارهاي گياهي و فاقد گياه را تاييد کرد (P<0.05). در عين حال ثابت شد که آلاينده در ناحيه ريز و سفر گياه تجزيه و به اندام هاي هوايي منتقل نشده است. به علاوه فعاليت هاي فيزيولوژيک گياه، نظير ميزان بيوسنتز کلروفيل و بيوماس توليدي تاثير چنداني نداشته و نهايتا در زنجيره غذايي نيز وارد نمي شود.