سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدبهزاد لاجوردی –
بهروز مینایی بیدگلی –

چکیده:

امروزه حجم دادههای زمانی بسیار افزایش یافته و انجام تحقیقات بر روی آنها از ارزش بالایی برخوردار است. یکی از نمونههای این پایگاه دادههای زمانی، دادههای سازمان هواشناسی است که در دو بخش ذخیره میشود. یک قسمت دادههای سری زمانی پارامترهای جوی از قبیل سرعت باد، میزان رطوبت، فشار هوا، میزان دید، میزان ابری بودن آسمان است. بخش دیگر، رخدادهای جوی از قبیل بارش برف، تگرگ، رعد و برق است که به صورت جریان رخدادها ذخیره میشود. در این مقاله به ارائه روشی به منظور یافتن ارتباط میان جریان سری زمانی و جریان رخدادها پرداختهایم. یک سری زمانی در بازههای مشخص مقادیر پارامترهای خود را برداشت می کند ، در همین حال رخدادهای مختلفی ممکن است در این سیستم به طور مستقل به وقوع بپیوندد. این مطلب به این معنی است که هر رخداد دارای نقطه زمانی خاص خود است. در این کار قصد یافتن ارتباط میان جریان سری زمانی و جریان رخدادهای مورد نظر را داریم. برای این کار ابتدا نزدیکترین زمان برداشت مقادیر سری زمانی را برای هر رخداد یافته و آنها را به یکدیگر نسبت میدهیم. در ادامه پس از به دستآمدن مجموعه داده جدید با استفاده از روش لاگرانژ به کشف معادله میان آنها میپردازیم. مجموعه داده مورد استفاده در این کار، داده- های 44 سال ( 1340 تا 1384 ) ایستگاه هواشناسی مهرآباد تهران است، که شامل 17 رخداد مهم جوی اس ت . با استفاده از معادلات بدستآمده و مقادیر پارامترهای سری زمانی میتوان رخدادهای جوی را پیشبینی کرد. با استفاده از روش لاگرانژ معادلاتی با R>0.98,s<0.008 بدست آمد که R,S عبارتند است از ضریب همبستگی و حداقل مربعات. این مقادیر گویای کیفیت معادلات به دست آمده هستند. این کار برای اولین بار است که روی چنین حجمی از دادهها انجام شده است و در دادههای مختلفی همچون دستگاههای ICU، سرورهای اینترنتی و شبکههای کامپیوتری قابل استفاده و آزمون است