سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حامد ولی زاده – دانش آموخته دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

بهینه یابی به روش اتفاق مورچگان ابتکاری تازه است که ازشیوه کاوش مورچه ها برای یافتن بهترین گزینه در فضای جستجو استفاده می کند. در اینجا کاربرد این روش در بهینه یابی بهترین مسیر برای خطوط انتقال گاز با توجه به توپوگرافی منطقه مطرح می گردد. مسیر بین نقاط شروع و پایان به المان های کوچک تقسیم بندی میشود و این المانها متغیرهای مساله قرار می گیرند . هدف این پژوهش گسترش روشی از طرح بهینه بهترین مسیر به شیوه اتفاق مورچگان است که تنها متغیرهای گسته را بکار ببرد. در این مقاله نگاشتی نوین میا اقتصادی ترین مسیر و فرمول بندی مساله کمترین طول مسیر، پیشنهاد شدهو اثر تغییرات ارتفاع در قالب تابع جریمه بررسی گردیده است. بهترین نتیجه طی گامهای مکرر بدست می آید. نتایجمطالعه حاضر نشان می دهند که روش ارائه شده را می توان برای نوشتن یک نرم افزار کاربردی در زمینه یافتن اقتصادی ترین مسیر برای خطوط انتقال گاز بکار برد.