سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسین ابرده – دانشگاه تربیت مدرسایران
علی یزدیان ورجانی – دانشگاه تربیت مدرسایران

چکیده:

یکی از شیو ه های کاهش توان نامی بهبود دهنده کیفیت توان . یکپارچه (UPQC)استفاده از روش تزریق ولتاژ متعامد است بر همین اساس در این مقاله دو الگوریتم کنترلی ساده برای تولید موج های مرجع قسمت های سری و موازیUPQC پیشنهاد شده است . با استفاده از این روش ها ولتاژ تزریق شدهتوسط ق سمت سری بر جریان گذرنده از آن عمود خواهد بود، و افت ولتاژ با تزریق توان راکتیو به شبکه جبران می گردد. توانایی این الگوریتم ها با استفاده از شبیه ساز ی، توسط نرم افزارPSCAD/EMTDCبر روی یک فیدر نمونه برای جبران سازی افت ولتاژ، هارمونیک های جریان بار و توا نراکتیو بار بررسی شد هاست.