سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهام طهماسبی – مرکز تحقیقات مخابرات ایران
حسین صمیمی – مرکز تحقیقات مخابرات ایران

چکیده:

تداخل دسترسی چندگانه (MAI) یکی از عوامل موثر در کاهش کیفیت عملکرد سیستم های فرآباند (UWB) می باشد. در بررسی عملکرد سیستم های UWB به طور متداول MAI به صورت یک متغیر گوسی تقریب می شود. مدل گوسی چندان دقیق نبوده و هنگامی که تعداد کاربران سیستم کم باشد دقت خود را از دست می دهد . پیچیدگی و حجم محاسباتی بالای روش های پیشنهادی در مقالات برای مدلسازی دقیق MAI نیز بکارگیری آنها را در بررسی عملکرد سیست م های UWB دشوار و گاهی غیر ممکن می نماید. در این مقاله بر مبنای روش های دقیق موجود برای مدلسازی دقیق MAI در سیستم های UWB از نوع پرش زمانی (TH-UWB) یک روش تقریبی جدید برای مدلسازی مشخصات آماری MAI پیشنهاد شده و بر مبنای آن تابع توزیع احتمال MAI محاسبه شده است. فرم بسته و مناسب روابط حاصل اجازه می دهد تا در مقایسه با سایر روشهای موجود در مقالات بتوان رابطه ای تحلیلی به فرم بسته برای محاسبه احتمال خطای بیت ارائه نمود. مقایسه نتایج حاصل برای محاسبه احتمال خطای بیت با استفاده از مدل پیشنهادی در این مقاله و نیز نتایج حاصل از بکارگیری مدل گوسی با نتایج شبیه سازی گویای دقت بالای روش پیشنهادی می باشد.