سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمهدی سیدنصراله – کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی شریف
سیداحسان حسینی – کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی شریف
فرهاد طالبی – استادیار – دانشگاه سمنان

چکیده:

مقاله حاضر نتیجه تحقیق بر روی کاهش زمان رسیدن به حالت پایای سیستمهای حرارتی است که بخش ی از آن تحت عنوان » روش گرمای اولیه « در سیزدهمین کنفرانس سالانه ( بین المللی) مهندسی مکانیک ارائه گردید و بخش دوم به عنوان » روش سرعت اولیه« ارائه می گردد . به این ترتیب که شرایط مرزی با توجـه به مشخصات فیزیکی سیستم تا وصول به حالت دائم تحت کنترل قرار می گیرد . یک سیستم حرارتی آزمایشگاهی با استفاده از شبیه سازی عـددی بررسـی شـده است . همچنین با اجرای چند آزمایش نتایج حل عددی با نتایج تجربی مقایسه شده است. بررسی ها نشان می دهد که با استفاده از » روش سرعت اولیه « مـی تـوان زمان رسیدن به حالت پایای سیستمهای حرارتی را به میزان %٨٥ کاهش داد. این روش در برنامه ریزی آزمایشهای تجربی و همچنین اجرای برنامه های محاسباتی کاربرد دارد .