سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سجاد نجفی روادانق – دانشکده مهندسی برق – (قطب علمی قدرت) – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهرداد عابدی – دانشکده مهندسی برق – (قطب علمی قدرت) – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدحسین حسینیان – دانشکده مهندسی برق – (قطب علمی قدرت) – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

حداکثر بارپذیری سیستم ، جلوگیری از ناپایداری استاتیکی و فروپاشی ولتاژ ، حفظ پروفیل آن از مهمترین مباحث درسیستمهای قدرت است. در این مقاله یک روش جدید و موثر برای مکانیابی مناسب جهت نصب Static Var ) SVC (Compensator به منظور جلوگیری از فروپاشی ولتاژ،افزایش پایداری استاتیکی و بارپذیری شبکه قدرت و اصلاح پروفیل ولتاژ شبکه ارایه گردیده است . جایابی یکبار بدون در نظر گرفتن محدودیت روی توان راکتیو تولی دی ژنراتورها و بار دوم با در نظر گرفتن این محدودیت انجام گرفته است . SVC یک بیشینه مقدار ازنظر تعداد در یک شبکه نمونه پیدا شده است که ماورای آن افزایش تعداد عنصر نصب شده تاثیری در جلوگیری از ناپایداری ولتاژ ندارد به عبارت دیگر بعد از نص ب تعداد معینی از این عنصر حداکثر بار پذیری سیستم تغییر چندانی نکرده و ناپایداری ولتاژ روی خواهد داد . جهت نیل به اهدفمورد نظر از یک مدل دقیق و مناسب برایSVC در حالتدایم استفاده گردیده سپس مدل ارایه شده برای مطالعات حالت دایم در معادلات پخش بار به همراه عناصر Flexible ) FACTS (AC Transmission System وارد گردیده است. ابتدابا استفاده از الگوریتم ژنتیک محل مناسب برای نصبSVC از
دید تسطیح ولتاژ و حفظ مقدار ولتاژ در محدوده مجاز پیدا شده که نتیجه آن افزایش تسطیح ولتاژ در باسها و حفظ پروفیل ولتاژ است. در مرحله بعدی با استفاده از یک پخش بار تداومی(Continuation Power Flow ) و همزمان با آن با استفاده ازالگوریتم ژنتیک تعداد و مکان عناصر نصب شده به منظوردستیابی به بیشینه مقدار بارپذیری سیستم و منحن یهایP-V که ) در واقع مسیر حرکت سیستم قدرت به سوی ناپایداری را نشان می دهند) تاثیرSVCهای نصب شده در افزایش حدود پایداریاستاتیکی، جلوگیری از فروپاشی ولتاژ و افزایش بار پذیری سیستم نشان داده شده است . علاوه بر آن به عنوان یک شبیه سازی کلی(global ) با استفاده از بهینه سازی چند منظوره و الگوریتم ژنتیک مکان مناسبSVC در حفظ پروفیل ولتاژ ، افزایش بارپذیری سیستم مطالع ه گردیده است . همچنین نشان داده شده است که با نصب مناسب این عنصر در یک سیستم قدرت نه تنها می توان تا حدود زیادی از وقوع فروپاشی ولتاژ جلوگیری کرد بلکه محل آغازین در وقوع فروپاشی را نیز جابجاکرد. مطالعه انجام شده بر روی سیستم نمونه ٥٧ شینهIEEE شکل ( ٦) صورت گرفته است.