سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
احسان یوسف زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد ا
ابوالفضل کاظمی – استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ق
پرهام عظیمی – استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ق

چکیده:
موضوع: انتخاب ویژگی یکی از مهمترین گام های داده کاوی می باشد، چرا که به طور مستقیم بر نتای بدست آمده اثر می گذارد. انتخاب ویژگی ابعاد مساله را کاهش و میزان دقت مدل را افزایش میدهد. همچنین الگوهای بدست آمده قابل فهم تر می شوند. تکنیک های زیادی برای انتخاب ویژگی وجود دارد. وزن دهی به ویژگی ها یکی از تکنیک های انتخاب ویژگی می باشد. هدف: هدف تحقیق ویژگی های مهم تیروئید و تحلیل این داده ها با بالاترین دقت ممکن می باشد. روش تحقیق: در این تحقیق یک رویکرد جدید برای تحلیل داده های تیروئید ارائه گردید. انخاب ویژگی به وسیله روش وزن دهی مهمترین آنالیز جزئی (PCA) انجام گرفت. تحلیل تیروئید بر اساس ویژگی های انتخاب شده توسط نزدیکترین همسایگی انجام گرفت. نتیجه: دقت رویکرد انجام گرفته 100% می باشد. بر اساس بهترین دانش ما این رویکرد در تحلیل داده های تیروئید هنوز به کار نرفته است.