سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
علی اصغر خوش تراش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
مهدی محمودزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
طیبه عابدینی – دانشگاه غیرانتفاعی اترک
جواد محمد زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:
قدرت وب سرویس برای مواجهه با مشکل عدم سازگاری سیستم های مستقل، باعث شده است که نقش مهمی در توسعه کاربردهای تجاری ایفا نمایند. اتخاذ روشی مؤثر و کارآمد برای جستجو و انتخاب سرویس های مطلوب در میان هزاران نمونه موجود یک عمل مهم در محاسبات سرویس گرا می باشد. بعنوان بخشی از سیستم کشف وب سرویس، فرایند رتبه بندی به کاربران امکان می دهد تا سرویس های مورد نظر خود را به طور مؤثرتری برگزینند. بسیاری از رویکردهای موجود، نقش نیازمندی های کاربر را نادیده می گیرند که در واقع عاملی مهم در فرایند رتبه بندی می باشد. در اینمقاله ، ما یک روش رتبه بندی برداری را با در نظر گرفتن نیازمندی های کاربر ارائه کرده ایم. مدل برداری بخاطر سادگی و کار آرایی بالای آن انتخاب شد. مدل برداری بخاطر سادگی بالای آن انتخاب شد. ما تمامی وب سرویس ها را از نظر درجه مشابهت مسبت به بهترین مقادیر موجود از هر خصیصه کیفی ارزیابی کرده و سپس سرویس های که با شرایط کاربر مطابقت ندارد را حذف نمودیم. از طریق آزمایشات فراگیر بر روی مجموعه داده های حقیقی، این الگوریتم ارتقاء یافته را با دیگر رویکردهای موجود مقایسه کردیم تا کار آمدی (زمان اجرا و بازگرداندن نتایج) و کیفیت نتایج (دقت و صحت ) آن مشخص شود.