مقاله ‌ارايه مدل يک بعدي شبيه سازي جريان و رسوب، مطالعه موردي: رودخانه الندخوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در آب و فاضلاب از صفحه 4 تا 14 منتشر شده است.
نام: ‌ارايه مدل يک بعدي شبيه سازي جريان و رسوب، مطالعه موردي: رودخانه الندخوي
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبيه سازي
مقاله جريان غير دايمي
مقاله بار بستر
مقاله سن – ونان – اكسنر
مقاله لكس وندرف – ريچ ماير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: كي نژاد محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: روشنگر كيومرث
جناب آقای / سرکار خانم: اعلمي محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، مدل رياضي رفتار جريان غيردايمي، ظرفيت حمل رسوب و تغييرات بستر در يك آبراهه فرسايش پذير مورد بررسي و شيبه سازي قرار گرفت. به اين منظور جريان غيردايمي متغير تدريجي با معادله سن – ونان و پيوستگي رسوب با معادله اكسنر با روش اصلاح شده و دو مرحله اي لكس وندرف – ريچ ماير با دقت بالا و مرتبه دوم زماني و مكاني، به صورت صريح و مزدوج تحليل شد. صحت عملكرد و نتايج مدل رياضي با داده هاي آزمايشگاهي مورد مقايسه و ارزيابي قرار گرفت. همچنين با در نظر گرفتن داده هاي هيدروليكي و ابعاد هندسي رودخانه الند در بازه بدلان و ارزيابي تناسب كاربرد و سازگاري روشهاي مختلف برآورد بار رسوب در اين بازه، تغييرات پروفيل سطح آب، كف بستر و پارامترهاي هيدروليكي به صورت تابعي از زمان و مكان ارايه شد. نتايج اين تحقيق كارايي بسيار بالاي مدل در شبيه سازي و پيش بيني پروفيل بستر و جريان و امكان اعمال شرايط مختلف در آن را نشان داد.