سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اصغر محمدمیرزایی – شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، امور ژئوماتیک، بخش میکروژئودزی و ژئودزی م
رضا اسماعیلی – شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، امور ژئوماتیک، بخش میکروژئودزی و ژئودزی م
امیر معمارزاده – شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، امور ژئوماتیک، بخش میکروژئودزی و ژئودزی م

چکیده:

توده لغزشی لتیان، در بالا دست جناح چپ سد لتیان واقع شده که طی یکسال اخیرحرکات شدید این توده باعث بروز شکافهای عمیق در منطقه قطع کابلهای برق و ترک های بزرگدر سطح جاده اسفالته کلان – جاجرودگردیده است. به منظور بررسی وضعیت و کنترل حرکات توده، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، طراحی و ساخت نقاط شبکه رفتارسنجی این توه را در ابان ماه 1385 آغاز نمود و تا تاریخ 26/1/86، شش مرحله مشاهدات شبکه های مسطحاتی و ارتفاعی این توده را به پایان رسانید. مقاله حاضر خلاصه ای از طرح مشاهدات شبکه مسطحاتی به روش ماهواره ای، مشاهدات شبکهارتفاعی، نتایج شش مرحله مشاهدات و محاسبات شبکه های مسطحاتی به روش ماهواره ای و شبکه ترازیابی دقیق درجه 3 و انالیز جابجایی نقاط شبکه رفتارسنجی توده لغزشی لتیان می باشد. در این مقاله می بینیم کهجابجایی های توده با دقت قابل قبول نشان دهنده حرکات منطقه به سمت دریاچهسد با سرعت نسبتا زیاد می باشد کهاین مقدار در قسمتهای مختلف توده یکسانی نمی باشد.